2017 , قالب Goodnews توسط تیم ثامر پویا داده پرداز