منزل حضرت آیت اله بروجردی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 
قدمت: اواخر قاجار
شماره ثبت: 12543
موقعیت اثر: طول جغرافیایی: "037´53°50                  عرض جغرافیایی: "471´38°34
آدرس: قم، خیابان آذر، کوچه تکیه آقا سید حسن