تراش سنگ های قیمتی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
از آن جا که شهر قم به عنوان یکی از شهر های مذهبی ایران از دیرباز شناخته می شده است، فروش انگشتر و تسبیح در آن رونق فراوانی دارد. به همین دلیل تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در این شهر رواج یافته است. این هنر به فعالیتی اتلاق می شود که بر روی مجموعه ای از کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند کبالت، عقیق، زمرد و یشم صورت می گیرد که توسط دستگاهی تراشیده و سپس عمل فرآوری و تبدیل شکل روی آن انجام می شود. همچنین هنر و صنعت حکاکی روی این سنگ ها در قم وجود دارد.